INVEST EQUITY DYNAMIC


Strategie Invest Equity Dynamic odráží výkonnost velkých nadnárodních společností a významných světových ekonomik (USA, Německo, Čína). Strategie je založena na investování do blue chip akcií obchodovaných v USA a Evropě, akciových, dluhopisových a dalších ETF. K výkonnosti založené na růstu cen akcií přispívá rovněž výnos z vyplácených dividend v rozsahujednotek procent ročně navíc. 

Základem investiční strategie je aktivní řízení váhy jednotlivých aktiv – akcie, dluhopisy, hotovost, případně i short pozice. Při výběru jednotlivých akcií je klíčová fundamentální analýza příslušné firmy a v taktické části portfolia se přihlíží rovněž k technické a behaviorální analýze pro načasování obchodů.

Dle statistiky počítající s daty z období let 1929 až 2015 vychází průměrné roční výnosy 3 měsíčních vkladů na 3,45 % p.a., výnosy 10letých dluhopisů na 4,96 % p.a. a výnosy z akcií na 9,50 % p.a. Nicméně dnes již tyto statistiky vlivem nízkých úrokových sazeb neplatí. V lednu 2016 se bavíme již o více než 5 mld. USD investovaných do krátkodobých vkladů, jejichž výnos je záporný. U 10letých dluhopisů investiční třídy se pohybujeme na téměř nulových úrocích. Výnosu 5 % dosahují maximálně dluhopisy s nejvyšším rizikem, tzv. junk bondy.

Pouze akciový trh si zachovává svoji výnosovou dynamiku. Samozřejmě s jistými riziky, které souvisejí převážně s aktuálním hospodářským vývojem a geopolitickými riziky. Portfolia ve strategii INVEST Equity Dynamic jsou však navržena na zdolání i delšího medvědího trhu. Díky taktické části portfolia, možnosti obchodovat v trendu a kombinaci více druhů nástrojů tak INVEST Equity Dynamic dává investorům šanci na zisk i v dobách nejistot.


základní informace


 1. Obhospodařování na individuálním portfoliovém účtu zákazníka (nikoliv fond).
 2. Základní měna CZK (měnové riziko portfolia je zajištěno).
 3. Investiční horizont 5 let.
 4. Likvidita 1 měsíc. Peníze je možné kdykoliv vybrat bez sankčních poplatků.
 5. Investiční strategie – investování do kvalitních akcií, ETF a dluhopisů.
 6. Cílový výnos 10 % p.a. po odečtení všech poplatků a odměn.
 7. Očekávaná výkonnost však není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
 8. Kategorie rizika „střední“ dle kategorizace strategií společnosti Colosseum, a.s.


poplatky a odměny


 1. Odměna společnosti - poplatek za správu 0,2 % měsíčně a odměna ze zisku 19 %.
 2. Klient neplatí žádné poplatky za obchody. Poplatky za obchody třetím stranám (broker, burza, clearing, regulatorní poplatky, příspěvek do Garančního fondu), poplatky za konverze, poplatky za převody prostředků a všechny další poplatky spojené s investováním platí společnost Colosseum z poplatku za správu.
 3. Jednorázový vstupní poplatek dle ceníku.
 4. Žádné výstupní nebo další zde neuvedené skryté poplatky.


riziko protistrany


 1. V čem riziko spočívá?

U akcií je z podstaty vypořádání obchodů přes významné světové burzy (NYSE, NASDAQ, XETRA, EURONEXT) riziko defaultu protistrany nízké. ETF jsou emitovány finančními institucemi, převážně bankami. V případě úpadku banky může dojít k nedodržení závazků vyplývajících z držení ETF.


 1. Jak riziku předcházíme?

Diverzifikujeme při výběru emitentů a vybíráme výhradně emitenty s vysokým ratingem např. Goldman Sachs, UBS, BlackRock, Guggenheim. Emitenti, jejichž ETF obchodujeme, mají obvykle rating vyšší než Česká republika.


tržní riziko


 1. V čem riziko spočívá?

V důsledku kolísání kurzů akcií a podkladových aktiv ETF se vyvíjejí ceny námi nakoupených investičních nástrojů.

 1. Jak riziku předcházíme?

Akcie a ETF, do kterých investujeme, jsou široce diverzifikovány. Vybírají se blue chip akcie nebo sektorová či indexová ETF. Propad nebo dokonce úpadek jediné společnosti tak nepředstavuje významné riziko.

Pravidla pro řízení rizik nám předepisují držet část portfolia jako rezervu v hotovosti a část v dluhopisech. Investice do jednoho titulu/sektoru je možno dle metodiky na omezenou část portfolia. Pouze vymezenou část portfolia mohou tvořit reverzní ETF na indexy, které slouží jako zajišťovací pozice.


měnové riziko


 1. V čem riziko spočívá?

Investování probíhá na zahraničních trzích v Evropě a USA. Akcie a ETF jsou obchodovány v eurech a dolarech. Kolísání měnového kurzu EURCZK a USDCZK by při nezajištění měnového rizika mohlo mít negativní vliv na výkonnost strategie měřeno v CZK. Například pokud by ČNB ukončila měnovou intervenci, pak by skokové posílení CZK oproti EUR a USD mohlo výrazně snížit výnosy dosažené v zahraničních měnách.

 1. Jak riziku předcházíme?

Portfolio zajišťujeme proti měnovému riziku prostřednictvím řízení zůstatků v jednotlivých měnách a hedgingu měnovými forwardy či swapy EURCZK a USDCZK. Základní měna strategie je česká koruna. V té počítáme hodnotu účtu a odměny ze zisku.


Bližší informace k podmínkám, za kterých je služba zákazníkům poskytována, jsou vymezeny v rámcové smlouvě o poskytování investičních služeb a obchodních podmínkách, které jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti. Cílový výnos není zárukou konkrétní výše budoucích výnosů. Informace o rizicích vizSmluvní dokumentace.