KOMODITNÍ STRATEGIE


Cílem investiční strategie je profitovat na příležitostech komoditního trhu prostřednictvím tří investičních metod, které se vzájemně doplňují: komoditní spready, následování trendů a vypisování opcí. Metoda komoditních spreadů využívá opakujícího se sezónního chování cen některých komodit, vztahu cen různých komodit nebo vztahu různých termínů dodání stejné komodity. Metoda následování trendů je dlouhodobě nejúspěšnější metoda komoditního investování a umožňuje participovat jak na rostoucích, tak i klesajících trendech cen komodit. 

 Metoda vypisování opcí je ideální do období, kdy se na trhu nic neděje a její přednost je možnost vydělávat i na stagnujícím trhu a tím vhodně doplňuje ostatní dvě metody. Uvedené tři metody jako celek tak mají možnost dosahovat úspěchu při různých podmínkách na trhu: rostoucích cenách, klesajících cenách i stagnujících cenách.

  1. 18 % p.a. předpokládaný výnos (Předpokládaný cílový výnos po odečtení všech poplatků.)
  2. Vysoké riziko
  3. Dvouletý investiční horizont
  4. Základní měna CZK
  5. Investice v futures, opcích, ETF a akciích


investiční strategie


Strategie může být nastavena na dosažení předpokládaného cílového výnosu v % ročně po odečtení všech poplatků. Výnos investice není zaručen, ani jakkoliv garantován. Výše předpokládaného výnosu je stanovena z historických simulovaných výkonností jednotlivých metod použitých pro řízení strategie a zvoleného risk managementu. Komoditní strategie obsahuje tři základní stavební kameny – investiční metody – které se vzájemně doplňují a umožňují tak jako celek profitovat v různých prostředích na komoditních trzích – při rostoucím trendu, klesajícím trendu i stagnujících cenách. Komoditní strategie obsahuje tři metody: následování trendů, vypisování opcí a obchodování sezónních spreadů.

Metoda následování trendů 

je mezi profesionálními obchodníky na komoditních trzích (CTA) dlouhodobě nejrozšířenější a nejúspěšnější metodou, kterou je spravován největší objem prostředků. Obchoduje se s futures, opcemi, popř. dalšími investičními nástroji na komodity, měnové páry i další finanční aktiva, jako jsou úrokové míry, státní dluhopisy nebo akciové indexy. Obchody probíhají jak na vzestup, tak i na pokles. Právě obchody na pokles jsou důležitým prvkem, který v případě finančních krizí nebo jiných propadů akciového trhu velmi často přináší pozitivní výnos.

Metoda vypisování opcí 

je založena na prodeji (vypisování) opcí s cílem pravidelně a opakovaně inkasovat opční prémie. Ekonomický princip této metody je založen na přetrvávajícím jevu, kdy v sobě opční prémie obsahují očekávání vyšší volatility trhu, než jaká ve skutečnosti nastane. Při vhodném řízení rizik tak tato technika může poskytnout pravidelný výnos zejména na stagnujícím trhu, nebo při slabých trendech. Princip této techniky lze přirovnat k podnikání pojišťoven, které rovněž pravidelně inkasují pojistky (prémie za opce) a na plnění ze skutečných pojistných událostí vydají dlouhodobě méně.

Metoda sezónních komoditních spreadů 

je založena na obchodování rozdílů (spreadů) mezi dvěma souvisejícími futures kontrakty, když se vždy jeden kontrakt kupuje a jiný kontrakt prodává. Příkladem může být nákup benzínu a současný prodej ropy nebo nákup kukuřice s dodáním v červenci a prodej kontraktu prosincového. Pro výsledek obchodu tak není rozhodující pohyb ceny jednoho aktiva, ale rozdílu mezi cenami dvou aktiv. Základní analytickou metodou je statistická analýza historického sezónního chování spreadů, když toto chování vykazuje značné závislosti a opakuje se.


JE PRO VÁS KOMODITNÍ STRATEGIE VHODNÁ?

Jednou z hlavních předností Komoditní strategie je nezávislost jejích výnosů na vývoji akciového trhu. Tuto vlastnost si uvědomuje mnoho profesionálních investorů včetně penzijních fondů a komodity zařazují do svého portfolia, které jinak tvoří převážně akcie a dluhopisy.

Pokud již investujete do akcií, je velmi pravděpodobné, že zmíněný pozitivní efekt by mohl prospět i Vašemu portfoliu. Pro konzervativní investory strategie vhodná není. Konkrétní podíl komodit na celkovém portfoliu je individuální a záleží zejména na toleranci k riziku a cílovém výnosu, přičemž rozumná váha komodit v portfoliu je od 10 do 50 procent. Každý investor do Komoditní strategie musí mít dostatečné znalosti a zkušenosti pro pochopení souvisejících rizik této strategie.


INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O KAŽDÝ ÚČET


Komoditní strategie má unikátní risk management (řízení podstupovaných rizik) a money management (řízení objemu obchodu) individuálně pro účet každého jednotlivého zákazníka. Díky pokroku v technologiích je možné řídit obchodování na jednotlivých účtech individuálně podle aktuálního zůstatku, otevřených obchodů, volných finančních prostředků či interních limitů a přizpůsobit danému účtu

  1. vhodné investiční nástroje,
  2. strategie
  3. a množství obchodů.

S rostoucím kapitálem na Vašem účtu využíváme více investičních nástrojů.


Bližší informace k podmínkám, za kterých jsou takové služby zákazníkům poskytovány, bývají vymezeny v rámcové smlouvě o poskytování investičních služeb a obchodních podmínkách, které jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti. Cílový výnos není zárukou konkrétní výše budoucích výnosů.